Hrvatska udruga muzikoterapeuta (HUM) posvećena je razvoju i promociji muzikoterapije u Hrvatskoj. HUM podupire razvoj obrazovnih programa, kliničke prakse i istraživanja koji doprinose utemeljenju muzikoterapije kao znanstvene discipline u Hrvatskoj.

Hrvatska Orff Schulwerk udruga HOSU i Hrvatska udruga muzikoterapeuta HUM
objavljuju upis na prvi stupanj edukacije Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim
teškoćama i s ranjivim skupinama.

Odgovori