Časopis “Imagine”

Muzikoterapija u ranoj razvojnoj dobi

Časopis Imagine je on-line časopis posvećen jačanju životnih potencijala djece
rane razvojne dobi i njihovih obitelji dijeljenjem znanja, strategija i ideja između
stručnjaka na području muzikoterapije.

imaginehttp://imagine.musictherapy.biz/Imagine/home.html