Sadržaj edukacije

Edukacija je koncipirana u 9 tematskih cjelina u ukupnom trajanju od 90 sati predavanja i radionica  te 18 sati intervizijskog / supervizijskog rada, koji će biti raspodijeljeni kroz 9 vikenda.
Tematske cjeline su:
I. Uvod u muzikoterapiju
II. Tehnike glazbene improvizacije
III. Receptivne tehnike u muzikoterapiji
IV. Procjena u muzikoterapiji
V. Planiranje i izvođenje tretmana u muzikoterapiji
VI. Evaluacija i pisanje stručnog mišljena
VII. Rehabilitacijski i edukacijski pristupi
VIII. Razvojna i klinička psihologija
IX. Supervizija i intervizija